Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu eMAReg.cz
Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ).

A. Vymezení pojmů

1) Prodávající - provozovatel obecných stránek www.koel.cz, www.in-electric.cz ( dále pouze estránky) a internetového obchodu eMAReg, dostupného na adrese www.emareg.cz ( dále pouze eshop), který je ve smyslu NOZ (§420) podnikatelem:
Ing. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice
IČO 13638408

2) Kupující - zákazník a zákazník eshopu , kterým může být :

a) podnikatel - je jím kupující, který není spotřebitelem, podle NOZ (§420 a §421) je to také každá osoba ( i právnická), která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele Za podnikatele se považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.  
Pokud kupující zadá do svých adresních údajů také záznam o IČO, pak bude považován automaticky za podnikatele. Jinak je o charakteru kupujícího rozhodná skutečnost naplnění výše uvedených znaků podle zákona.

anebo

b) spotřebitel - podle NOZ (§419) člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, vzniklé závazky se spotřebitelem se řídí Ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle NOZ ( §1810 a násl.),

3) Přímý prodej a prodej v eshopu - přímý prodej je prodej zboží nebo dodávka služeb na základě objednávky kupujícího, zaslané prodávajícímu mimo systém eshopu, prodej v eshopu je prodej zboží nebo dodávka služeb, kdy závazek a smlouva vzniká s použitím elektronických systémů na stránkách eshopu.

4) Outlet, skupina zboží Outlet, Doprodej - (dále pouze doprodej) označení zboží nebo skupiny zboží, které je skladem u prodávajícího delší dobu a které již výrobce dále nedodává anebo prodávající jej již nebude doobjednávat z důvodů změn cen nebo změny obchodních podmínek výrobce. Takové zboží je dostupné pouze do vyprodání aktuální skladové zásoby prodávajícího. Kupující je tímto označením upozorněn na to, že zboží již nemá podporu výrobce. Zboží je však nové, dříve nepoužité jiným zákazníkem. 

5) Smlouva - jedná se obecně o závazek obou stran (§1724 a násl.), při nákupu v přímém prodeji a v prodeji v eshopu se jedná o kupní smlouvu (§2079 a násl.).

6) Nabídka - je návrhem na uzavření smlouvy (§1731 a násl.), ve smyslu NOZ je jí i návrh dodat zboží nebo službu za určenou cenu, učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit za daných podmínek.

7) Dostupnost a provozní doba eshopu - údaj o dostupnosti kontaktů a o provozní době internetového obchodu je uveden v obecné podobě, z důvodů státních svátků, přesunů pracovní doby, čerpání dovolené anebo vyšší moci může být přechodně tato doba omezena nebo upravena, informace o této skutečnosti bude uvedena na úvodních stránkách jednotlivých internetových adres

B. Kupní smlouva - nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění

1) Nabídka v eshopu a na estránkách je informací pro kupujícího, jaké zboží a za jakých podmínek si může objednat. Nabídka na estránkách je uvedena pouze jako přehled dostupného zboží, bez platných údajů o ceně a dostupnosti. Prodávající si vyhrazuje právo provedení změny na estránkách kdykoliv.

Při přímém prodeji (bez systému eshopu) je platnou nabídkou až zaslání údajů o zboží nebo službě a o cenách, které je provedeno prodávajícím na adresu kupujícího po jeho předchozí poptávce prostřednictvím jiného způsobu písemné komunikace, než je systém eshopu, například přímým emailem.

Při prodeji v eshopu je zapsání objednávky a její odeslání kupujícím do systému eshopu přijetím nabídky ve smyslu NOZ (§1740). Kupující přitom je seznámen s předpokládanou dostupností zboží.

Jsou-li zapsány do objednávky kupujícím dodatky, výhrady, omezení a jiné změny, je to posuzováno prodávajícím jako odmítnutí nabídky a považuje se to pak za novou poptávku kupujícího. Je tomu tak i v případě, kdy by dodatky nebo odchylky podstatně neměnily podmínky nabídky.  
Dodatky, odchylky, výhrady, omezení a jiné změny v nabídce, požadované kupujícím, oproti zaslaným údajům nebo údajům, uvedeným v systému eshopu, jsou platné pouze po odsouhlasení prodávajícího anebo po předchozí dohodě o změně podmínek dodání nebo o úpravě výrobku nebo služby.

2) Uvádění obchodních názvů jiných výrobců - pokud jsou uvedeny v nabídce názvy výrobců, je to pouze pro účely informativní, k jednoznačnému určení nabízeného zboží.

3) Úplné kontaktní údaje provozovatele:

eshop: www.emareg.cz, estránky: www.in-electric.cz, www.koel.cz

provozovatel a adresa:
Ing,. Petr Kotas, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice

telefon 777 884 900

IČO 13638408, DIČ CZ5904230849
č.účtu: CZK 2100464709/2010

výdejní místo - pouze po předchozí dohodě:

Technická kancelář Ing. Petr Kotas, KASS Střelnice, Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

Objednávat lze písemným nebo elektronickým kontaktem při přímém prodeji i v eshopu kdykoliv, 24h denně, automatické zprávy e-mailem ze systému eshopu jsou zasílány rovněž tak. Provozní doba pro telefonický nebo e-mailový kontakt pro odpovědi a informace: v pracovní dny 8.00 – 16.00 (pokud není na stránkách uvedeno jinak)

4) Registrace údajů kupujícího
Pro prohlížení nabídky na estránkách a v eshopu není registrace vyžadována. Pro objednání zboží v eshopu je registrace dobrovolná, přináší výhodu pro kupujícího v možnosti zpětného přístupu k dřívějším objednávkám a usnadnění dalšího objednávání

5) Cena zboží
Všechny ceny v nabídkách jsou uváděny v Kč, bez DPH ve výši 21%. V eshopu jsou k dispozici i údaje s DPH, zejména údaje v košíku k cenám dopravy a platby.  Platná cena v eshopu v EUR je zobrazena u produktů. Cena pro přímý prodej v EUR mimo eshop je dána přepočtem podle denního platného kursu CZK/EUR podle kurzu KB devizy nákup, rozhodné je datum objednávky kupujícího. 
6) Slevy z ceny zboží

Na ceny, uvedené na etránkách se poskytují paušální slevy:

- při způsobu platby předem bankovním převodem ve výši 6% z ceny zboží na estránkách i na eshopu, při přímé objednávce emailem i při objednávce v eshopu 

- při hodnotě zboží v objednávce nad 9000,-Kč v cenách bez DPH a platbě předem, je výše uvedená sleva navýšena na celkem 9%  

Množstevní slevy se poskytují pro opakované odběry stejného zboží v hodnotě nad 9000,-Kč v cenách bez DPH, výše a podmínky jsou sjednávány individuálně, objednávání a fakturace je pak přímo, mimo eshop.

Na zboží, které je ve skupině Outlet nebo je označeno jako Outlet nebo Doprodej, se slevy již neposkytují.

7) Platnost cen a nabídky

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v nabídce, na změnu v nabídce zboží, vložení nového zboží nebo jeho odstranění z nabídky, na zavedení nebo zrušení prodejních akcí, to vše na na estránkách i v eshopu. Pokud si však kupující zboží nebo službu objedná před zavedením výše uvedených změn, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího. Vyjímkou je vliv vyšší moci a neočekávaná změna podmínek a cen výrobce/dodavatele, na takovou změnu ale bude kupující upozorněn před plněním prodávajícího.

8) Kupní smlouva - objednávka

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá nebo odešle zboží (věc), případně službu , která byla kupujícím objednána a je předmětem koupě. Kupující tím získá vlastnické právo ke zboží nebo poskytnuté službě a kupující se zavazuje, že věc nebo službu převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§2079). Za podmínek, daných těmito Obchodními podmínkami, je v určitých případech platba za zboží vyžadována předem na základě proforma zálohové faktury, vystavené prodávajícím, před zahájením výroby/dodání objednaného zboží.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím v systému eshopu a jejím potvrzením emailovou zprávou od prodávajícího nebo odesláním potvrzení objednávky emailem na adresu kupujícího prodávajícím při přímém prodeji. Před odesláním objednávky v systému eshopu je kupujícímu umožněna kontrola objednaných položek zboží v objednávce a případná změna nebo smazání těchto údajů.

Ústní nebo telefonickou formu objednávky ze strany kupujícího nelze přijmout.

Automatická emailová zpráva ze systému eshopu o zapsání objednávky do systému není považována za potvrzení objednávky, slouží pouze jako informace pro kupujícího o zápisu jeho požadavku do systému eshopu.

Před odesláním objednávky v systému eshopu potvrzuje kupující aktivně ( zatrhnutím příslušného pole ve formuláři) seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami, potvrzuje svůj závazek zboží odebrat a zaplatit za něj. Po kontrole objednávky v systému eshopu je prodávajícím zasláno kupujícímu potvrzení objednávky formou emailové zprávy.

Odesláním objednávky při přímém prodeji kupující potvrzuje seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a vyjadřuje aktivní souhlas s těmito Obchodními podmínkami

Prodávající si vyhrazuje právo na smazání nekompletních nebo chybných objednávek. V takovém případě bude objednávajícímu zasláno na podanou e-mailovou adresu upozornění o tomto kroku.

V případě, kdy dojde k výrazné změně ceny zboží nezávisle na prodávajícím po vzniku kupní smlouvy, bude nejdříve kupující informován o nastalých nových skutečnostech a ke zrušení objednávky dojde až jeho neakceptováním nových skutečností, rozhodných pro dodání zboží.

9) Platba a cena za platbu

Platbu za zboží je možné uhradit:

a) bankovním převodem - platba předem na základě platebního příkazu, jehož údaje jsou zaslány zákazníkovi e-mailem spolu s potvrzením objednávky - tento způsob je zdarma

b) dobírkou při převzetí zásilky - k ceně zboží se vždy připočítává doběrečné ve výši 59,- Kč

Pro následné (opakované nebo pravidelné) dodávky lze dohodnout platbu bankovním převodem se splatností 14dnů, sleva na platbu předem se pak neposkytuje.

Obecně platí:
1) platbu bankovním převodem předem lze zvolit pro jakoukoliv velikost objednávky
2) veškeré objednávky v hodnotě zboží od 9000,- Kč (v cenách bez DPH) lze uhradit pouze bankovním převodem
3) na dobírku lze zaslat pouze zboží podle objednávky, kdy celková hodnota zboží nepřekročí 8999,- Kč (v cenách bez DPH) 

Kompletní faktura - daňový doklad je vždy přiložena k zásilce, obvykle v ochranném obalu na balíku.

10) Neprodlené zrušení objednávky kupujícím a neprodlené změny v objednávce
Neprodleně může kupující zrušit objednávku pouze do 24h od potvrzení objednávky kupujícím nebo od zapsání objednávky do systému eshopu. Storno je nutno provést písemně e-mailem na adresu shop@emareg.cz
Jestliže již kupující zaplatil kupní cenu za objednávku a dojde k jejímu zrušení, uhrazená částka bude odeslána zpět do 10 pracovních dnů. Zrušením zanikají vzájemné závazky mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé z rušené objednávky nebo smlouvy. 

Kupující může provést změny v objednávce do 24 hodin od objednání zboží, písemně e-mailem na adresu shop@emareg.cz. Tyto změny mají odkladný účinek pro plnění prodávajícího, objednávka je pro lhůty plnění považována jako nová. Změny je možno provést pouze jednou.

11) Dodací lhůta
Všechny objednávky se snažíme splnit co nejdříve. Níže uvedené lhůty platí pro zboží, které je jednoznačně určeno, bez dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím.
Zboží, které je skladem, je obvykle odesíláno na kupujícího v základní dodací lhůtě do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky. U zboží které není skladem, je o dodací lhůtě kupující informován v nabídce s tím, že tato informace je nezávazná, protože může být ovlivněna skutečnostmi mimo vůli a možnosti prodávajícho.

Při platbě bankovním převodem, dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání celé částky za objednávku na účet prodávajícího. Prodávající může po dohodě zkrátit dodací lhůtu tím, že nebude čekat na připsání částky na účet prodávajícího.  
V případech dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím, bude dodací lhůta sdělena dodatečně V případě neočekávaného prodloužení předpokládané dodací lhůty o více, jak 5 pracovních dnů, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

12) Dodávka
Standardně jsou objednávky zasílány přepravní balíkovou službou PPL nebo poštou.
Cena za dopravu je 156,- Kč/zásilka při dopravě PPL, při zákazníkem zvolené dopravě poštou je cena za dopravu 188,- Kč. 

Pokud je hodnota zboží v objednávce pod hodnotu 900,-Kč, cena za dopravu je ve výši 258,- Kč/zásilka
Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 9000,- Kč jsou zasílány pouze službou PPL.
Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 9000,- Kč jsou zasílány zdarma při platbě převodem.

Při požadavku platby na dobírku je vždy doúčtováno doběrečné ve výši 59,- Kč.
Všechny uváděné ceny a limity plnění jsou v cenách bez DPH

13) Dodávka s místem dodání mimo území ČR

Pro dodávky do zahraničí platí možnosti a ceny dopravy a způsob platby, uvedené v eshopu podle podmínek pro danou cílovou zemi.

14) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd ) si hradí kupující sám.

C. Práva z vadného plnění, reklamace, záruka

1) Postup při převzetí zásilky kupujícím
Kupující má povinnost při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat celistvost a neporušenost obalu, neprodleně zásilku rozbalit , po rozbalení pak zkontrolovat počet a druh zboží, které bylo objednáno a dodáno.
Při poškození dopravního obalu nebo při podezření na nesprávné zacházení dopravce se zásilkou ( pomačkaný obal, známky vlhkosti, známky kontaktů s jinými kapalinami, apd), kupující provede kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a tuto skutečnost uvede do záznamu o převzetí zásilky. Neprodleně pak prosíme o kontaktování prodávajícího.  
Při obdržení zboží, které nebylo objednáno nebo je poškozené bez zjevného vlivu dopravce, kontaktujte neprodleně prodávajícího k dohodnutí dalšího postupu.
2) Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícím
Podle ustanovení NOZ (zejména §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 ) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, případně které kupující očekával s ohledem na funkci a povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,  
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Základní doba pro uplatnění práv z vadného plnění prodávajícím ( dále záruka), je v délce 12 měsíců od data převzetí zboží, maximálně však v délce 12 měsíců + 2 týdny od data odeslání plnění prodávajícím. Pro zboží označené jako doprodej je záruka v délce 4 měsíců od data odeslání plnění s tím, že ustanovení o odstranění případných vad výměnou za nové z podstaty tohoto plnění není možné. O této skutečnosti je kupující vyrozuměn těmito obchodními podmínkami.

Na případné dárky (zboží takto označené a dodané zdarma), nelze uplatňovat jakékoliv práva kupujícího a spotřebitele. Kupující obdrží informaci o vyřízení práv z vadného plnění nejpozději do 30 dní. Je-li vadné plnění řešeno opravou zboží, pak po dobu, kdy zboží nemá zákazník k dispozici, se záruční doba prodlužuje.
Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

D. Zvláštní ustanovení, je-li kupujícím spotřebitel

1) Obecná ustanovení

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
2) Postup
Spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adrese kontakt@koel.cz a uvede, že odstupuje od smlouvy. V oznámení uvede číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení provedené platby za zboží. Můžete použít formulář Odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na podaný bankovní účet kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3) Upřesnění
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

E. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího ( osobní údaje spotřebitele a osobní údaje podnikatele, jakož i zodpovědné osoby podnikatele jako právnické ososby) jsou evidovány a spravovány podle aktuálních právních předpisů a nařízení EU o GDPR.   

Bližší popis na stránkách Ochrana osobních údajů a GDPR a na Používání cookies

 

F. Ostatní

Upozornění : Pokud kupující zadá nesprávnou emailovou adresu jako svůj kontaktní údaj a v důsledku toho neobdrží od prodávajícího emailové zprávy podle výše uvedených obchodních podmínek, je pohlíženo na emailovou korespondenci ze strany prodávajícího jako na doručenou kupujícímu !

Pro dotazy, informace a připomínky použijte nejlépe email na adrese info@emareg.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách eshopu prodávajícího, v momentu odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.. Tímto krokem kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek bez výhrad, ve znění platném v  momentu odeslání objednávky, přijímá cenu objednaného zboží a souhlasí s ní, tak jak je uvedena v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 31.března 2019

 v05 / 2019-03-31

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit stránku ve verzi pro počítač
Sklep internetowy Shoper.pl